Dean                               Secretary of CPC

Junfu Wei                        Shichao Xu

  

Vice Dean                         Vice Secretary of CPC  

Bing Wang, Jie Wang        Caixia Chu

  

Administration Office

Runxia Wang, Wenju Zhu, Chengwei Liu

Location:6C202, Tel:022-83955451  

  

Education Office

Lin Yang, Xiaolei Wang

Location:6C211, Tel:022-83955763  

  

Research Office

Saihui Zhang, Zhulin Wang

Location:6C201, Tel:022-83955458  

  

Student Offce  

Zhipeng Fan, Jianwei Wang, Huan Wang, Yun Chen, Yang Zhang, Peng Wang 

Location:6C203, 6C210, Tel:022-83955538,022-83955457  

  

  

天津市西青区宾水西道399号 天津工业大学 环境与化学工程学院 邮政编码:300387 制作维护:环境与化学工程学院 联系方式:83955451 83955538