Xu Shichao

Tel: +86-22-83955112

Fax: +86-22-83955451

Email: xushichao@tjpu.edu.cn

 

Shihuai Zhao

Tel: +86-22-83955862

Fax: +86-22-83955451

Email: zhaoshihuai@tjpu.edu.cn

  

Address:

No.399 Binshuixi Road, Xiqing District, Tianjin, China

Zip Code: 300387